fbpx

Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI Szabályzat és Tájékoztató
Hatályos: 2020. március 01. napjától
R-BIS Kft.

Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja, hogy az R-BIS Kft. mint Adatkezelő kinyilatkoztatja a kötelezettségvállalását, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogszabályaiban meghatározott elvárásoknak, a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartva kezeli.

Az R-BIS Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, ezért az alábbiakban kívánja tájékoztatni az érintetteket a https://naturegeszseg.hu/ oldalon elérhető webáruházán tárolt adatok kezeléséről, felhasználásáról és azok továbbításáról.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:

Az R-BIS Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására. Ez esetben a változtatásról kellő időben tájékoztatást nyújt a webportálján.

AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII.TÖRVÉNY

Főbb fogalmai:

 • adatállomány:az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
 • adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
 • adatfeldolgozó:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi,
 • adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,
 • adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatmegsemmisítés:az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
 • adattovábbítás:ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
 • adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely eredményeként sérül a titoktartási kötelezettség, vagy az adatokhoz való hozzáférhetőség. Az incidens tudomásra jutásától legkésőbb 72 órával a felügyeleti hatóságnak be kell jelenteni.
 • adatzárolás:az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,
 • érintett:bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 • harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • hozzájárulás:az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,
 • nyilvánosságra hozatal:ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
 • személyes adat:bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: “Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • tiltakozás:az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: R-BIS Kft.
Székhely: H-9061 Vámosszabadi, Kökényszeg utca 10.
Iroda: H-9027 Győr, Budai út 2-6.
Cégjegyzékszám: 08-09-014226
A bejegyző bíróság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
Adószám: 13774721-2-08
Telefonszám: +36 30 530 35 03
E-mail:info@naturegeszseg.hu

AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI

Név: R-BIS Kft.
Székhely: H-9061 Vámosszabadi, Kökényszeg utca 10.
Iroda: H-9027 Győr, Budai út 2-6.
Cégjegyzékszám: 08-09-014226
A bejegyző bíróság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
Adószám: 13774721-2-08
Telefonszám: +36 30 530 35 03
E-mail:info@naturegeszseg.hu

AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYE

A naturegeszseg.hu oldal szerverének üzemeltetését a Tárhely.Eu Kft. végzi saját infrastruktúráján cégünktől fizikailag elkülönült helyen.

Név: Tárhely.EU Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Victor Ormánság utca 4. X.em.241
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Telefonszám: +36 1 789 2 789

ADATTOVÁBBÍTÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE, ADATBIZTONSÁG

A kezelt adatokhoz harmadik fél nem férhet hozzá. A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és megfelelő jogosultság kezeléssel részesül védelemben annak érdekében, hogy az jogosulatlanul harmadik félhez ne kerülhessen, továbbá ne kerüljön nyilvánosságra, ne semmisüljön meg, ne váljon Ön számára hozzáférhetetlenné. Az adatkezelő a tőle elvárható módon igyekszik olyan informatikai rendszert és eszközöket alkalmazni, melyek megakadályozzák az illetéktelen hozzáférést, biztosítják az adatok hitelességét és a rendelkezésre állást. Az informatikai rendszerhez tartozó gépek megfelelő fizikai védelme biztosított.  AZ R-BIS Kft. nem vállal felelősséget és nem tekinti az adatkezelési szabályozását érintő esetnek, amikor érintettek harmadik fél számára jogellenesen tesznek elérhetővé személyes adatokat, az Adatközlőknél történt nem megfelelő kezeléséből adódóan.

Az R-BIS Kft. a hatóságok részére ( Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek) – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Erről az érintetteket kellő időben tájékoztatjuk.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

AZ R-BIS Kft. tevékenységének adatkezelése az önkéntes hozzájáruláson, illetve jogi, törvényi felhatalmazáson alapulnak.
Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Az egyes adatkezelések jogalapja eltérő lehet.

Amennyiben az adatok adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra, úgy az adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás és adatfeldolgozás megfeleljen a GDPR és Infotv. előírásainak, valamint ezeknek megfelelő szerződéses rendelkezésen alapuljon.

AZ ADATKEZELŐ ADATKEZELÉSEI

A webáruház használata nem regisztrációhoz kötött, azonban visszatérő vásárlóknak a regisztráció megkönnyíti a vásárlást, a kedvezmények igénybevételét, illetve lehetővé teszi a rendelés állapotának nyomon követését. A regisztráció és a vásárlás esetén kitöltött vásárlási űrlap által kezelt adatok megegyeznek.

Regisztráció, kapcsolatfelvétel, vásárló

Kezelt adatok az érintettől közvetlenülnek, önként kerülnek az adatkezelőhöz: név, telefonszám, e-mail cím, felhasználói név, jelszó, számlázási- és szállítási cím.
Az adatkezelés célja: a személyes fiókba történő biztonságos belépést és a kényelmesebb kiszolgálást, a vásárlás lebonyolítását biztosítja.
Az adatkezelés időtartama: a regisztráció törléséig.
Adattovábbítás: adatvédelmi incidens esetén a megfelelő hatóságnak.
Adattárolás: a tarhely.eu saját biztonságos infrastrukturáján elhelyezett szerveren,  cégünktől fizikailag elkülönült helyen.
Adathozzáférés: az adatkezelő azon munkavállalói, akik az üzleti folyamatok elvégzéséért felenek.
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése.

Rendelés feldolgozása

Kezelt adatok az érintettől, a webáruházban vásárlóktól közvetlenül, önként kerülnek az adatkezelőhöz: név, telefonszám, e-mail cím, számlázási- és szállítási cím, a megvásárolt termék jellemzője, megrendelés mennyisége, megrendelés értéke, vásárlás időpontja.
Az adatkezelés célja: a webáruházon keresztül leadott rendelés teljesítése és az adatkezelő ezzel kapcsolatosan felmerülő jogi kötelezettségeinek, mint szállítás, számlázás teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: jogszabályi kötelezettség alapján, a tárolt adatok esetén a  vásárlásról kiállított számlát 8 évig kell megőrizni, regisztrált vásárló esetén a regisztrációs kérelem törlésésig, vagy egyéb esetben az adatok törlésének kérelmezésésig.
Adattovábbítás: a megrendelt termék kiszállításához szükséges adatokat a szállító részére továbbítjuk, a számla kiállításához szükséges adatok a billingo.hu felé elektronikusan kerülnek továbbításra.
Adattárolás: a tarhely.eu saját biztonságos infrastrukturáján elhelyezett szerveren, cégünktől fizikailag elkülönült helyen.
Adathozzáférés: az adatkezelő azon munkavállalói, akik az üzleti folyamatok elvégzéséért felenek.
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a vásárlás kezdeményezésével GDPR 6. cikk (1) a) pont, továbbá a szerződés teljesítése GDPR 6. cikk (1) b) pont, adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése GDPR 6. cikk (1) c) pont vagy az adatkezelő jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) f) pont.

Ügyféllevelezés

Kezelt adatok az érintettől, a webáruházban vásárlóktól közvetlenül, önként kerülnek az adatkezelőhöz: név, telefonszám, e-mail cím, a levelezés tárgyához kapcsolódó szakmai adat.
Az adatkezelés célja: a webáruház működésével, az érdeklődők tájékoztatásával kapcsolatos tevékenység elősegítése.
Az adatkezelés időtartama: regisztrált vásárló esetén a regisztrációs kérelem törlésésig, vagy egyéb esetben az adatok törlésének kérelmezésésig.
Adattovábbítás: a megkeresés tartalmától függően az adatok a szerződéses partnerek (szállító, gyártó) felé továbbíthatók.
Adattárolás: a tarhely.eu saját biztonságos infrastrukturáján elhelyezett szerveren, cégünktől fizikailag elkülönült helyen.
Adathozzáférés: az adatkezelő azon munkavállalói, akik az üzleti folyamatok elvégzéséért felenek.
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), továbbá az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont).

 Számlázás

Kezelt adatok a regisztráció, illetve a vásárlás szakaszában az érintett által megadott adatokból a rendszer által továbbított adat név, telefonszám, e-mail cím, számlázási- és szállítási cím, a megvásárolt termék jellemzője, megrendelés mennyisége, megrendelés értéke, vásárlás időpontja.
Az adatkezelés célja: a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Az adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.
Adattovábbítás: adatvédelmi incidens, vagy más törvényes hatósági eljárás esetén a megfelelő hatóságnak.
Adattárolás: a billingo.hu saját biztonságos infrastrukturáján elhelyezett szerveren, valamint a törvényes előírásoknak megfelelően papíralapon az adatkezelő székhelyén.
Adathozzáférés: az adatkezelő azon munkavállalói, akik az üzleti folyamatok elvégzéséért felenek.
Adatkezelés jogalapja: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Szállítás

Kezelt adatok a regisztráció, illetve a vásárlás szakaszában az érintett által megadott adatokból a rendszer által továbbított adat név, telefonszám, e-mail cím, számlázási- és szállítási cím, a megvásárolt termék jellemzője, megrendelés mennyisége, megrendelés értéke, vásárlás időpontja.
Az adatkezelés célja: a szerződések teljesítésének és a zökkenőmentes kapcsolattartásnak az elősegítése, továbbá a szerződésekkel kapcsolatos számviteli és nyilvántartási kötelezettségek teljesítése.
Az adatkezelés időtartama: a szerződésből származó jogos igények érvényesítésének elévülése (várhatóan a szerződés hatályának vagy a legkésőbbi továbbélő szerződéses kötelezettség megszűnését követő kb. 5 év), illetve a jogszabályok által megkövetelt adatkezelés esetén (pl.: számviteli és egyéb nyilvántartási jogszabályok betartása érdekében) a jogszabályokban meghatározott 8 év.
Adattovábbítás: adatvédelmi incidens, vagy más törvényes hatósági eljárás esetén a megfelelő hatóságnak, vagy jogi szolgáltatást nyújtó szakértőnek.
Adattárolás: a billingo.hu saját biztonságos infrastrukturáján elhelyezett szerveren, valamint a törvényes előírásoknak megfelelően papíralapon az adatkezelő székhelyén.
Adathozzáférés: az adatkezelő azon munkavállalói, akik az üzleti folyamatok elvégzéséért felenek.
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelő ezeket a személyes adatokat a szerződéses kötelezettségének teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) b) pont) illetve jogi kötelezettsége teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pont) kezeli, illetve önkéntes hozzájárulás alapján GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Garanciális ügyek és egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Kezelt adatok a regisztráció, illetve a vásárlás szakaszában az érintett által megadott adatokból a rendszer által továbbított adat név, telefonszám, e-mail cím, számlázási- és szállítási cím, a megvásárolt termék jellemzője, megrendelés mennyisége, megrendelés értéke, vásárlás időpontja, a panasz tartalma
Az adatkezelés célja: a garanciális  vagy fogyasztóvédelmi panaszok kezelése, az ügyfelek elégedettségére.
Az adatkezelés időtartama: 1997. évi CLV. törvény alapján a jegyzőkönyvet 5 évig őrizzük meg.
Adattovábbítás: adatvédelmi incidens, vagy más törvényes hatósági eljárás esetén a megfelelő hatóságnak, vagy jogi szolgáltatást nyújtó szakértőnek.
Adattárolás: A törvényes előírásoknak megfelelően papíralapon az adatkezelő székhelyén.
Adathozzáférés: az adatkezelő azon munkavállalói, akik az üzleti folyamatok elvégzéséért felenek.
Adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

A COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk fejlesztését a felhasználók hasznára és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a Google Analytics szolgáltatásain keresztül a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhesználó eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a felhasználó számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A működéshez feltétlenül szükséges cookie-k: engedélyezik a weboldalak és azok funkcióinak használatát, például hozzáférést nyújtanak a honlap biztonságos területeihez. Előfordulhat, hogy ezek nélkül a cookie-k nélkül nem tudja a honlap összes funkcióját használni. E cookie-k élettaeórtama a munkamenet idejére korlátozódik.

Funkcionális cookie-k: megjegyzik a felhesználó adatait, pl. a felhasználónevét, a nyelvi beállításokat, így ezeket a következő látogatásakor nem kell újra beírnia. Lehetővé teszik, hogy a weboldal személyre szabottan jelenjen meg. A cookie-k által gyűjtött információ nem azonosítja az egyént, anonim módon kezeljük. A cookie nem tudja nyomonkövetni tevékenységét más weboldalakon. Élettartamuk 60 nap
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama: 365 nap
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli, ha látogató mobilon látogatja meg az oldalt és átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.
Cookie-k elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Google Analytics cookie: a Google elemző eszköze, amely abban segíti a weboldal tulajdonosát, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google adatvédelmi tájékoztatója itt: látható:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
A mérési adatok kezeléséről az alábbi címen található részletes felvilágosítás: https://policies.google.com/?hl=hu

Google Adwords cookie: Weboldalunk felkeresésekor a látogató cooki-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. Ezt arra használja a Google, hogy megjegyezze a látogató kereséseit és az egyes oldalakon tett látogatásának, vagy aktivitásának pontjait. A Google Adwords konverziókövetésénél ezeket a cookie-kat használja fel annak érdekében, hogy a felhasználók számára a mi a releváns hirdetés, és a kapmpányokról minél tökéletesebb képet adjon a weboldal tulajdonosának. A Google Adwords cookie-król bővebb információ:
https://support.google.com/google-ads/answer/2549063?hl=en

Remarketing cookie: összegyűjti az adatokat a honlapunk meglátogatása során végzett tevékenységekről, vagy azokról a honlapokról és online szolgáltatásokról, ahol megjelenítjük hirdetéseinket.

Facebook Pixel: a Facebook platformmal kapcsolatos közösségi média kampányunk hatékonyságát méri. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az alábbi böngészők segítségével lehetősége van a cookie-kat engedélyezni, letiltani, törölni. Amennyiben az érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

A személyes adatok tárolása

Az adatfeldolgozó neve:  Tárhely.EU Kft
Cím:: 1144 Budapest, Victor Ormánság utca 4. X.em.241
Telefonszám: +36 1 789 2 789
Webcím: https://tarhely.eu
E-mail cím: support@tarhely.eu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján az érintettek önként megadott személyes adatait tárolja. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Postacíme: Budapest 1540
Telefonszáma: +36-1-767-8200
Webcím:https://www.posta.hu
E-mail:ugyfelszolgalat@posta.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: D&H Arrabona Kft.
Székhelye: 9022 Győr Liszt Ferenc utca 40.
Telefonszáma: +36 96 900 244, +36 96 900 245
Webcím: https://dharrabona.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral#posts
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli

Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Octonull Kft.  billingo.hu
Székhelye: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
E-mail címe: hello@billingo.hu
Webcím: https://www.billingo.hu/
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.
Székhelye:1117 Budapest, Infopark sétány 1., V. emelet 5. ajtó.
Telefonszáma:+36 1 464 7099
E-mail címe: hello@barion.com
Webcím: https://www.barion.com/hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

ÉRINTETT JOGAI

Az érintettek köre a https://naturegeszseg.hu/  látogatói, azon regisztrálók és a vásárlók köre.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az R-BIS Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtson tájékoztatást.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van. Jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • az adatforrásokra vonatkozó információ,
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az R-BIS Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az R-BIS Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján,
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az R-BIS Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím:1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu

Share This